Megbízási szerződés

Megbízási szerződés minta

Ha szüksége van megbízási szerződés mintára, akkor kattintson a letöltés gombra! Megbízási szerződés két alanya: aki az utasításokat adja (megbízó), és az aki ellátja az ügyet a megbízó utasításai szerint (megbízott). A megbízott bármely jogképességgel rendelkező személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet lehet.

Kétféle fájlformátum

Töltse le akár doc, akár pdf formátumban a megbízási szerződés mintát.

Egyszerű szerkesztés

Egyszerűen szerkesztheti a letöltött (.doc) dokumentumot. A pdf fájl nem szerkeszthető.

Nyomtatóbarát

A dokumentumokat egyszerűen ki tudja nyomtatni.

Letöltés

Segítségre van szüksége?

Ha nem tudja megnyitni a megbízási szerződés minta fájlokat, kattintson a Segítség menüpontra!

A munka elvégzésére szól

A megbízott személyesen köteles eljárni, de más közreműködését is igénybe veheti a megbízó hozzájárulásával, vagy ha a megbízás jellege erre utal. Különbség a munkavállalóhoz képest, hogy az a munkáját személyesen köteles ellátni.

XXXIX. Fejezet
A megbízási szerződés

6:272. § [Megbízási szerződés]

 • Megbízási szerződés alapján a megbízott a megbízó által rábízott feladat ellátására, a megbízó a megbízási díj megfizetésére köteles.

6:273. § [Utasítás]

 • (1) A megbízott köteles a megbízó utasításait követni.
 • (2) A megbízott a megbízó utasításától akkor térhet el, ha ezt a megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a megbízót késedelem nélkül értesíteni kell.
 • (3) Ha a megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a megbízott a szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a megbízó utasításai szerint, a megbízó kockázatára elláthatja. Meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
 • (4) A megbízó köteles megtéríteni az utasítás teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket. A megbízott az utasítás teljesítését megfelelő biztosíték adásához kötheti. Ha a megbízó nem ad megfelelő biztosítékot, a megbízott az utasítás teljesítését megtagadhatja.

6:274. § [Képviseleti jog]

 • Ha a megbízás teljesítéséhez szerződés kötése vagy más jognyilatkozat tétele szükséges, a megbízás a meghatalmazást is magában foglalja.

6:275. § [Tájékoztatási kötelezettség]

 • (1) A megbízott köteles a megbízót tevékenységéről és a feladat állásáról kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni. A megbízott köteles a megbízót tájékoztatni, ha közreműködő igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.
 • (2) A megbízott köteles a megbízót a megbízás teljesítéséről késedelem nélkül értesíteni.

6:276. § [Megbízási díj]

 • (1) A megbízott megbízási díjra akkor is jogosult, ha eljárása nem vezetett eredményre, kivéve, ha az eredmény részben vagy egészben azért maradt el, mert a megbízott felróhatóan járt el.
 • (2) A megbízási díj a szerződés teljesítésekor esedékes. Ha a szerződés a megbízás teljesítése előtt szűnt meg, a megbízott a megbízási díjnak tevékenységével arányos részét követelheti.
 • (3) A megbízott a megbízás ellátásával rendszerint együtt járó költségek előlegezésére köteles.
 • (4) A szerződés megszűnésekor a megbízó köteles a megbízottat a megbízás alapján harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségei alól mentesíteni, valamint szükséges és indokolt költségeit megtéríteni.

6:277. § [Törvényes zálogjog]

 • A megbízottat a megbízási díj és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg a megbízónak azokon a vagyontárgyain, amelyek a megbízás következtében kerültek birtokába.

6:278. § [Felmondás]

 • (1) A szerződést bármelyik fél felmondhatja.
 • (2) A megbízó felmondása esetén a megbízó köteles megtéríteni a megbízottnak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a megbízott szerződésszegése miatt került sor.
 • (3) Ha a szerződést a megbízott alkalmatlan időben mondta fel, köteles megtéríteni a megbízónak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a megbízó szerződésszegése miatt került sor.
 • (4) A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis. Tartós megbízási jogviszony esetén a felek megállapodhatnak a felmondás jogának korlátozásában, és kiköthetik azt is, hogy meghatározott idő előtt a rendes felmondás joga nem gyakorolható.

6:279. § [Elszámolás]

 • A szerződés megszűnésekor a megbízott köteles a megbízónak mindazt kiadni, amihez a megbízás teljesítése céljából vagy eljárása eredményeképpen jutott, kivéve, amit abból a megbízás folytán jogosan felhasznált.

6:280. § [Ingyenes megbízási szerződés]

 • (1) E fejezet rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell az olyan megbízási szerződésre, amely alapján a megbízó ellenszolgáltatás nyújtására nem köteles.
 • (2) Ha a megbízott a feladat ellátását ingyenesen vállalja, a megbízó köteles a megbízott költségeit megtéríteni.

Forrás: http://www.complex.hu/kzldat/t1300005.htm/t1300005_77.htm

A megbízási szerződés nyomtatvány letöltése ingyenes a weboldalunkról. A megbízási szerződés minta kitöltésével kapcsolatban a jelen oldalon található információval tudunk segítségül szolgálni.

 

Megbízási szerződés minta kitöltése

Az oldalon található megbízási szerződés mintát nyomtatás előtt ki tudja tölteni, ha .doc formátumban tölti le és rendelkezik Microsoft Word szövegszerkesztővel. A .pdf fájl alkalmas elektronikus módosítás nélküli adásvételi szerződés minta kinyomtatására.